Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) stanowi podstawowy składniki systemów oceny poprawności zarządzania produkcją. Wdrożenie systemu ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez względu na stosowany system oceny zgodności. Jeżeli producent nie ma wdrożonego systemu ZKP nie ma prawa do:

  • wprowadzania do obrotu (sprzedawania) swoich wyrobów,
  • znakowania wyrobów znakiem CE,
  • znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym,

 Zakładowa Kontrola Produkcji oznacza stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta. Jej stosowanie ma zapewniać zgodność deklarowanych właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek z normami przedmiotowymi, krajowymi ocenami technicznymi (KOT) albo odpowiednio europejskimi ocenami technicznymi (EOT). Wszystkie obszary działalności objęte systemem ZKP powinny być prowadzone w sposób systematyczny zgodnie z opracowanymi procedurami, a ich wyniki dokumentowane poprzez prowadzenie zapisów z przebiegu procesów produkcji i kontroli wyrobów gotowych. One z kolei powinny być zgodne z charakterem wyrobu i procesu produkcyjnego, stopniem automatyzacji linii produkcyjnej oraz rodzajem dostępnych urządzeń produkcyjnych i kontrolnych.

W szczególności oferta jest skierowana do producentów:
- drewna konstrukcyjnego,
- elemntów łaczonych na płytki kolczaste (wiązarów),
- betonu towarowego,
- prefabrykatów betonowych,
- stolarki budowlanej (aluminiowej, PVC, drewnianej),
- styropianu EPS,
- chemii budowlanej,
- systemów wentylacyjnych.

Oferta opracowania dokumentacji systemowej i pomocy we wdrożeniu systemu ZKP obejmuje:
- opracowanie dokumentacji systemowej i przekazanie jej w formie "papierowej" i formie elektronicznej,
- opracowanie deklaracji właściwości użytkowych albo odpowiednio krajowych deklaracji właściwości użytkowych,
- opracowanie etykiet wyrobów,
- pomoc w opracowaniu dokumentacji technicznej,
- pomoc w ustaleniu zasadniczych właściwości użytkowych (poprzednio badań typu),
- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników na temat wymagań prawa o wyrobach budowlanych (polskiego oraz UE) oraz na temat opracowanego systemu ZKP,
- pomoc w wyposażeniu zakładu w niezbędne przyrządy kontrolno-pomiarowe,
- przygotowanie zakładu do inspekcji certyfikującej (poprzednio audit certyfikujący) - o ile taka certyfikacja jest wymagana,
- udział w inspekcji certyfikującej - za zgodą firmy certyfikującej.

Wszystkie szkolenia są realizowane na terenie zakładu.
Umowa kończy się w momencie uzyskania przez Państwa zakład prawa do znakowania produkowanych wyrobów znakiem budowlanym lub odpowiednio znakiem CE.

Całkowity koszt realizacji umowy i termin jej wykonania ustalany jest indywidualnie.

Mogą (ale nie muszą) dojść do tego koszty związane z koniecznością zakupu wyposażenia pomiarowego niezbędnego do prowadzenia wymaganych systemem pomiarów i badań.

Mamy doświadczenie i niezbędne kompetencje w opracowywaniu dokumentacji, wdrażaniu systemu i przygotowaniu zakładu do certyfikacji. Robimy to szybko, w minimalnym wymaganym przepisami prawa zakresie, nie dezorganizując pracy zakładu i nie absorbując niepotrzebnie jego pracowników.

Po zakończeniu realizacji umowy na bieżąco informujemy "swoich" Klientów o wchodzących i planowanych zmianach w prawie o wyrobach budowlanych.