Usługi

Deklaracja środowiskowa - co to jest i kto jej potrzebuje?

Deklaracje środowiskowe produktów (Environmental Product Declarations - EPD) to dokumenty opisujące szczegółowo wpływu produktu na środowisko. Jest to szczególnie ważne przypadku materiałów budowlanych, których produkcja zużywa znaczące ilości surowców naturalnych oraz energii i jest jednym z największych emiterów gazów cieplarnianych.

Deklaracje środowiskowe produktu uwzględniają kompleksowo różne zagadnienia występujące w procesach produkcyjnych takie jak, zużycie surowców naturalnych (materiałów wsadowych), zużycie energii, zużycie wody, emisje gazów cieplarnianych, emisje zanieczyszczeń do powietrza i wody, powstawanie odpadów, czy zagospodarowanie zużytych (wykorzystanych) produktów.

W deklaracjach środowiskowych produktów informacje te są podawane zgodnie z przyjętym schematem według wymagań norm ISO 14025 i EN 15804. Dzięki temu, deklaracje są łatwe do porównywania i pozwalają na ocenę wpływu na środowisko różnych produktów o tym samym przeznaczeniu.

Deklaracja środowiskowa po zweryfikowaniu przez niezależnego audytora zachowuje ważność przez pięć lat. Deklaracje EPD są publicznie dostępne dla każdego architekta, projektanta, inwestora, czy zainteresowaną instytucję i umożliwiają dokonanie przeglądu wskaźników bilansu ekologicznego oraz oddziaływania produktów na środowisko.

Korzyści z posiadania Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD)

 • Poprawa konkurencyjności - posiadanie EPD pozytywnie wpływa na wizerunek firmy i zwiększa konkurencyjność produktów.
 • Wiarygodność - dostarcza zrozumiałych, jasnych i porównywalnych informacji o wpływie produktu na środowisko podczas całego cyklu życia.
 • Zwiększenie szans na uzyskanie zamówień – posiadanie deklaracji EPD jest coraz częściej wymagane w przetargach publicznych oraz w certyfikacjach budynków zgodnych z systemem oceny LEED i BREEAM, zwiększa to szanse na zdobycie kontraktów i uzyskanie pozytywnych ocen zrównoważonego rozwoju dla budynków.
 • Większe zaufanie Klientów – posiadanie deklaracji EPD zwiększa wiarygodności marki oraz pozytywnym wpływa na wizerunek firmy.
 • Wiedza o wpływie na środowisko - deklaracje EPD są zgodne z wymaganiami norm ISO 14025 i EN 15804, co oznacza, że są one wiarygodnym i porównywalnym źródłem informacji o działalności firmy w obszarze przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.

Wymagania dla deklaracji środowiskowych typu III

Deklaracje środowiskowe typu III, czyli tzw. deklaracje EPD (Environmental Product Declarations) muszą być opracowane i zweryfikowane według jasno zdefiniowanych kryteriów, które należy spełnić, aby zostały uznane za oficjalne i wiarygodne. Elementy podstawowe deklaracji EPD przedstawiają się następująco:

 • Kryteria funkcjonalne – szczegółowy opis precyzyjnie przedstawiający funkcje i zastosowanie produktu umożliwiający porównanie jego wpływ na środowisko z innymi wyrobami o podobnym zastosowaniu.
 • Cykl życia produktu - opis całego cyklu życia produktu, od wykorzystanych surowców (materiałów wsadowych), przez procesy produkcyjne, transport, użytkowanie, aż po utylizację lub recykling.
 • Metody obliczeń – wykorzystanie standardowych metodach obliczeń, które pozwalają na skuteczne i porównywalne określenie wpływu na środowisko w różnych kategoriach, takich jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie zasobów naturalnych czy wytwarzanie odpadów.
 • Niezależna weryfikacja - weryfikacji przez akredytowaną instytucję, która zweryfikuje, czy proces tworzenia deklaracji spełnił określone wymagania.
 • Ważności – określenie przez ile lat deklaracja jest wiarygodna i aktualna (zwykle 5 lat).
 • Otwartość i dostępność – udostępnienie wszystkim zainteresowanym bez opłat i ograniczeń.

Jak wygląda u nas proces uzyskania deklaracji EPD?

 • Konsultacja - podczas konsultacji ustalamy rodzaje produktów, dla którego deklaracja EPD ma być utworzona.
 • Analiza cyklu życia - przeprowadzamy analizę cyklu życia produktu, która obejmuje wszystkie etapy od pozyskiwania surowców, przez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż do utylizacji produktu.
 • Opracowanie i weryfikacja EPD - po przeprowadzeniu analizy cyklu życia produktu, tworzymy i weryfikujemy deklarację EPD zgodnie z wymaganiami normy ISO 14025.
 • Publikacja - opublikowanie EPD i umożliwienie jego łatwego dostępu dla klientów, inwestorów oraz zainteresowanych instytucji.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zintegrowane systemy zarządzania w firmie mają na celu przede wszystkim poprawę efektywności jej działania, która wpływa na wysoką jakość produktów końcowych lub usług. Taką procedurę stosuje się w miejscach, w których aktualnie wykorzystuje się kilka różnych systemów zarządzania. Ich zintegrowanie jest bardzo korzystne dla organizacji pracy pod wieloma względami. Zapraszamy do poznania oferty Systemów zarządzania w laboratorium.

Systemy takie jak ISO 9001 mogą być integrowane z innymi, między innymi z: ISO 1400, ISO 18000 i inne). Dotyczy to przede wszystkim dokumentacji, która może się różnić w zależności od konkretnej normy. Brak zintegrowanych systemów zarządzania może zatem wywoływać chaos organizacyjny, który skutkuje koniecznością dużych nakładów czasu nieprzekładających się bezpośrednio na efektywność działania zakładu.

Jeśli szukasz specjalistów w dziedzinie zintegrowanych systemów zarządzania, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Prowadzamy szkolenia dla pracowników, a także pomagamy we wdrożeniach różnego typu systemów zarządzania jakością. Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki.

 

Wiązary to wyroby powstałe przez połączenie elementów z drewna konstrukcyjnego płytkami kolczastymi. Wiązar stanowi zatem gotowy produkt wbudowywany w konstrukcję budowlaną, system zarządzania produkcją wiązarów(ZKP) podlega obowiązkowej certyfikacji. Wiązary są produkowane z drewna konstrukcyjnego, które podlega obowiązkowej certyfikacji, patrz: certyfikacja drewna.

Aby zakład produkcyjny mógł przeprowadzać certyfikację wiązarów, musi wdrożyć ZKP, czyli Zakładową Kontrolę Produkcji. Dopiero po przejściu wszystkich etapów szkolenia i uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu, może legalnie oznaczać swoje wyroby oznaczeniem CE, które potwierdzają ich jakość i wytrzymałość. Zapraszamy do poznania oferty zintegrowanych systemów zarządzania.

Jeśli potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu ZKP wiązarów w Twoim zakładzie, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Zajmujemy się opracowaniem dokumentacji systemowej oraz szkoleniem pracowników i pomocą we wprowadzaniu w przedsiębiorstwach odpowiednich procedur działania, aby mogły one uzyskać potrzebne certyfikaty uprawniające do nadawania wiązarom symbolu CE.

 

Certyfikaty zgodności systemu ZKP dla betonu towarowego są wymagane zgodnie z prawem o wyrobach budowlanych. Oznacza to, że zakłady produkujące ten materiał są zobowiązane muszą uzyskać prawo do znakowania go znakiem budowlanym. Zapraszamy do poznania oferty certyfikacji wiązarów.

Certyfikację betonu mogą jednak przeprowadzać wyłącznie te zakłady, które wdrożyły ZKP dla betonu, czy Zakładową Kontrolę Produkcji. Taka procedura przewiduje przeszkolenie personelu według obowiązujących wymagań, zgodnie z którymi proces produkcyjny przebiega w określony sposób, a pracownicy uzyskują niezbędną wiedzę, potwierdzoną certyfikacją ZKP.

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją materiałów budowlanych i chcesz przeprowadzić proces certyfikacji betonu towarowego, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Opracowujemy dokumentację oraz prowadzimy szkolenia z systemu ZKP dla betonu towarowego.

Uzyskanie certyfikacji ZKP powoli Ci na działanie zgodnie z przepisami, a także zwiększy zaufanie Twoich klientów i kontrahentów do jakości oferowanych wyrobów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową i wdrożeniową.

 

Drewno konstrukcyjne, które jest niezwykle wszechstronnym materiałem budowalnym, musi spełniać określone wymagania, aby można było z niego bezpiecznie korzystać.

Drewno konstrukcyjne dzieli się na dwa główne rodzaje:

 • lite,
 • klejone.

Najważniejszą cechą każdego z nich jest stosunkowo mały ciężar oraz wysoka odporność na obciążenia. Jest ono także ekologiczne i przyjazne dla użytkowników. Zapraszamy do poznania oferty certyfikacji betonu.

 

Klasy drewna konstrukcyjnego

Zgodnie z normą PN - EN 338 klasy drewna konstrukcyjnego litego są oznaczane od C14 do C50, w przypadku gatunków iglastych oraz od D30 do D70 w odniesieniu do gatunków liściastych. Każda z klas obejmuje drewno o określonych parametrach, takich jak:

 • zginanie,
 • rozciąganie wzdłuż i w poprzek włókien,
 • średnie moduły sprężystości wzdłuż i w poprzek włókien,

Każdy producent drewna konstrukcyjnego powinien wdrożyć Zakładową Kontrolę Produkcji. Jest to gwarancja dla klientów, że została przeprowadzona ocena procesu produkcyjnego oraz jakości w zgodzie z obowiązującymi normami.  Poprzez certyfikację i odpowiednie oznaczenia inwestor ma pewność, że kupuje drewno przeznaczone do konkretnych elementów konstrukcyjnych o optymalnej wytrzymałości i jakości.

Zajmujemy się nie tylko certyfikacją systemu ZKP dla drewna konstrukcyjnego, ale także certyfikacją systemu ZKP dla wiązarów. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

 

System zarządzania w laboratorium wg normy 17025 ma na celu poprawę jakości prowadzonych badań i pomiarów, a także podniesie kompetencji pracowników w tym zakresie.

Wymagania wchodzące w zakres tej normy są podzielone na pięć sekcji, czyli:• wymagania ogólne,

 • wymagania organizacyjne,
 • wymagania dotyczące zasobów,
 • wymagania dotyczące procesów,
 • wymagania w zakresie zarządzania.

Ich spełnienie pozwala ubiegać się o akredytację.

Warto zdawać sobie sprawę, że system zarządzania w laboratorium wg normy 17025 jest w znacznym stopniu zgodny z systemem ISO 9001, co oznacza, że placówka, która uzyskała akredytację laboratorium badawczego wg normy 17025, pracuje także zgodnie z normą ISO 9001. Struktura obydwu norm nie jest jednak spójna, ponieważ system zarządzania w laboratorium wg normy 17025 jest przeznaczony konkretnie do placówek badawczych, natomiast drugi z omawianych systemów zawiera wytyczne ogólne.

Celem wdrażania normy 17025 jest ustanowienie ogólnych wymagań, które wykazują, że dane laboratorium może podejmować się wykonywania konkretnych badań, a ich wyniki będą wiarygodne.

 

Przeprowadzenie audytu sprawdzającego zgodność wprowadzonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Cel audytu

Potwierdzenie zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001.