Zintegrowane systemy zarządzania w firmie mają na celu przede wszystkim poprawę efektywności jej działania, która wpływa na wysoką jakość produktów końcowych lub usług. Taką procedurę stosuje się w miejscach, w których aktualnie wykorzystuje się kilka różnych systemów zarządzania. Ich zintegrowanie jest bardzo korzystne dla organizacji pracy pod wieloma względami. Zapraszamy do poznania oferty Systemów zarządzania w laboratorium.

Systemy takie jak ISO 9001 mogą być integrowane z innymi, między innymi z: ISO 1400, ISO 18000 i inne). Dotyczy to przede wszystkim dokumentacji, która może się różnić w zależności od konkretnej normy. Brak zintegrowanych systemów zarządzania może zatem wywoływać chaos organizacyjny, który skutkuje koniecznością dużych nakładów czasu nieprzekładających się bezpośrednio na efektywność działania zakładu.

Jeśli szukasz specjalistów w dziedzinie zintegrowanych systemów zarządzania, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Prowadzamy szkolenia dla pracowników, a także pomagamy we wdrożeniach różnego typu systemów zarządzania jakością. Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki.

 

Wiązary to wyroby powstałe przez połączenie elementów z drewna konstrukcyjnego płytkami kolczastymi. Wiązar stanowi zatem gotowy produkt wbudowywany w konstrukcję budowlaną, system zarządzania produkcją wiązarów(ZKP) podlega obowiązkowej certyfikacji. Wiązary są produkowane z drewna konstrukcyjnego, które podlega obowiązkowej certyfikacji, patrz: certyfikacja drewna.

Aby zakład produkcyjny mógł przeprowadzać certyfikację wiązarów, musi wdrożyć ZKP, czyli Zakładową Kontrolę Produkcji. Dopiero po przejściu wszystkich etapów szkolenia i uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu, może legalnie oznaczać swoje wyroby oznaczeniem CE, które potwierdzają ich jakość i wytrzymałość. Zapraszamy do poznania oferty zintegrowanych systemów zarządzania.

Jeśli potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu ZKP wiązarów w Twoim zakładzie, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Zajmujemy się opracowaniem dokumentacji systemowej oraz szkoleniem pracowników i pomocą we wprowadzaniu w przedsiębiorstwach odpowiednich procedur działania, aby mogły one uzyskać potrzebne certyfikaty uprawniające do nadawania wiązarom symbolu CE.

 

Certyfikaty zgodności systemu ZKP dla betonu towarowego są wymagane zgodnie z prawem o wyrobach budowlanych. Oznacza to, że zakłady produkujące ten materiał są zobowiązane muszą uzyskać prawo do znakowania go znakiem budowlanym. Zapraszamy do poznania oferty certyfikacji wiązarów.

Certyfikację betonu mogą jednak przeprowadzać wyłącznie te zakłady, które wdrożyły ZKP dla betonu, czy Zakładową Kontrolę Produkcji. Taka procedura przewiduje przeszkolenie personelu według obowiązujących wymagań, zgodnie z którymi proces produkcyjny przebiega w określony sposób, a pracownicy uzyskują niezbędną wiedzę, potwierdzoną certyfikacją ZKP.

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją materiałów budowlanych i chcesz przeprowadzić proces certyfikacji betonu towarowego, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Opracowujemy dokumentację oraz prowadzimy szkolenia z systemu ZKP dla betonu towarowego.

Uzyskanie certyfikacji ZKP powoli Ci na działanie zgodnie z przepisami, a także zwiększy zaufanie Twoich klientów i kontrahentów do jakości oferowanych wyrobów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową i wdrożeniową.

 

Drewno konstrukcyjne, które jest niezwykle wszechstronnym materiałem budowalnym, musi spełniać określone wymagania, aby można było z niego bezpiecznie korzystać.

Drewno konstrukcyjne dzieli się na dwa główne rodzaje:

  • lite,
  • klejone.

Najważniejszą cechą każdego z nich jest stosunkowo mały ciężar oraz wysoka odporność na obciążenia. Jest ono także ekologiczne i przyjazne dla użytkowników. Zapraszamy do poznania oferty certyfikacji betonu.

 

Klasy drewna konstrukcyjnego

Zgodnie z normą PN - EN 338 klasy drewna konstrukcyjnego litego są oznaczane od C14 do C50, w przypadku gatunków iglastych oraz od D30 do D70 w odniesieniu do gatunków liściastych. Każda z klas obejmuje drewno o określonych parametrach, takich jak:

  • zginanie,
  • rozciąganie wzdłuż i w poprzek włókien,
  • średnie moduły sprężystości wzdłuż i w poprzek włókien,

Każdy producent drewna konstrukcyjnego powinien wdrożyć Zakładową Kontrolę Produkcji. Jest to gwarancja dla klientów, że została przeprowadzona ocena procesu produkcyjnego oraz jakości w zgodzie z obowiązującymi normami.  Poprzez certyfikację i odpowiednie oznaczenia inwestor ma pewność, że kupuje drewno przeznaczone do konkretnych elementów konstrukcyjnych o optymalnej wytrzymałości i jakości.

Zajmujemy się nie tylko certyfikacją systemu ZKP dla drewna konstrukcyjnego, ale także certyfikacją systemu ZKP dla wiązarów. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

 

System zarządzania w laboratorium wg normy 17025 ma na celu poprawę jakości prowadzonych badań i pomiarów, a także podniesie kompetencji pracowników w tym zakresie.

Wymagania wchodzące w zakres tej normy są podzielone na pięć sekcji, czyli:• wymagania ogólne,

  • wymagania organizacyjne,
  • wymagania dotyczące zasobów,
  • wymagania dotyczące procesów,
  • wymagania w zakresie zarządzania.

Ich spełnienie pozwala ubiegać się o akredytację.

Warto zdawać sobie sprawę, że system zarządzania w laboratorium wg normy 17025 jest w znacznym stopniu zgodny z systemem ISO 9001, co oznacza, że placówka, która uzyskała akredytację laboratorium badawczego wg normy 17025, pracuje także zgodnie z normą ISO 9001. Struktura obydwu norm nie jest jednak spójna, ponieważ system zarządzania w laboratorium wg normy 17025 jest przeznaczony konkretnie do placówek badawczych, natomiast drugi z omawianych systemów zawiera wytyczne ogólne.

Celem wdrażania normy 17025 jest ustanowienie ogólnych wymagań, które wykazują, że dane laboratorium może podejmować się wykonywania konkretnych badań, a ich wyniki będą wiarygodne.

 

Przeprowadzenie audytu sprawdzającego zgodność wprowadzonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Cel audytu

Potwierdzenie zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001.