Celem wdrażania normy 17025 jest ustanowienie ogólnych wymagań, które wykazują, że dane laboratorium może podejmować się wykonywania konkretnych badań, a ich wyniki będą wiarygodne.

Oferta obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji w części systemowej zgodnej z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz z wymaganiami PCA dla laboratoriów badawczych obejmującej:
- Księgi Systemu Zarządzania w Laboratorium,
- procedur i instrukcji systemowych,
- formularzy służących do dokumentowania przeprowadzonych czynności,
- formularzy do prowadzenia załączników.
2. Pomoc w opracowaniu wniosku o akredytację i pozostałych dokumentów wymaganych przez PCA.
3.
Przeprowadzenie szkolenia na temat wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.
4. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników laboratorium na temat opracowanej dokumentacji.
5. Przekazanie dokumentacji w formie „papierowej” i w pełni edytowalnej formie elektronicznej.
6. Konsultacje poprawności wdrożenia opracowanego systemu zarządzania.
7. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego.
8. Udział w przeglądzie zarządzania.
9. Udział w inspekcji wstępnej - o ile Państwo się na nią zdecydują.
10. Udział w inspekcji akredytującej (za zgodą auditorów PCA).
11. Wprowadzenie ewentualnych poprawek i uzupełnień do systemu zarządzania po inspekcji akredytującej PCA na podstawie stwierdzonych niezgodności i sformułowanych spostrzeżeń.

Koszt i termin wykonania zależy od zakresu akredytacji i zaawansowania organizacyjnego laboratorium, z tego powodu ustalany jest indywidualnie.
"Termin wykonania" rozumiany jest jako ostateczna datę złożenia dokumentów do PCA. Data ta jest uzależniona od naszej pracy i od wykonania i zakończenia działań merytorycznych przez laboratorium, takich jak: wzorcowanie wyposażenia badawczego, wypełnienie przygotowanych formularzy i załączników, itd. W decydującym stopniu zależy od 
zaangażowania (!!!) i entuzjazmu (!!!) ze strony laboratorium.