Systemy takie jak ISO 9001 mogą być integrowane z innymi, między innymi z ISO 1400, ISO 18000, ZKP i innymi. Dotyczy to przede wszystkim dokumentacji, która może się różnić w zależności od konkretnej normy. Brak zintegrowanych systemów zarządzania może zatem wywoływać chaos organizacyjny, który skutkuje koniecznością dużych nakładów czasu nieprzekładających się bezpośrednio na efektywność działania zakładu.

Prowadzamy szkolenia dla pracowników, a także pomagamy we wdrożeniach różnego typu systemów zarządzania jakością. Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki.

Etapy wdrożenia systemu zintegrowanego:

1. Audit sprawdzający aktualny stan systemu zarządzania:

- określenie zakresu produkcji i/lub usług,

- kwalifikacje personelu mającego wpływ na efektywność i jakość prowadzonych procesów,

- posiadane wyposażenie do prowadzenia i nadzorowania procesów wymaganych specyfiką firmy,

- stosowanie sformalizowanych procedur i instrukcji,

- prowadzenie zapisów dokumentujących stosowane systemy zarządzania,

- prowadzenie nadzoru nad dokumentacją stosowanych systemów zarządzania.

2. Opracowanie raportu oceniającego funkcjonujące systemy zarządzania oraz zawierającego zalecenia dostosowujące przedmiotowe systemy do wymagań.

3. Przeprowadzenie szkoleń dla kadry i pracowników:

- ogólnych wymagań systemu zarządzania jakością i produkcją,

- wymagania norm i wymagania innych aktów prawnych mających zastosowanie w danej firmie,

- wymagane zintegrowanym systemem procedury i instrukcje,

- zasady prowadzenia zapisów dokumentujących stosowanie systemu ZKP.

4. Przeprowadzenie szkolenia auditorów wewnętrznych dla wybranej grupy pracowników.

5. Opracowanie Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania (KZSZ).

6. Praktyczne wdrożenie systemu:

- złożenie KZSZ,

- opracowanie i złożenie oferty doposażenia w sprzęt pomiarowy,

- szkolenie pracowników bezpośrednio wykonujących badania wyrobów gotowych,

- konsultacje (audity) prawidłowości prowadzenia dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością i nadzorowania produkcji,

- szkolenia doskonalące i przypominające.

7. Pomoc w opracowaniu deklaracji zgodności dla produkowanych wyrobów.

8. Pomoc w przeprowadzeniu akcji ofertowej przy wyborze firmy certyfikującej system zintegrowany.

Zalety naszych usług:

- Nie dezorganizujemy pracy w trakcie wdrażania.

- Budujemy system w oparciu o aktualnie stosowane praktyki i dokumenty (wprowadzamy minimalną, wymaganą systemem ilość zmian w firmie).

- Realizujemy usługę w krótkim czasie.

- Obniżamy koszty badań poprzez wskazanie opcjonalnych laboratoriów badawczych.

- Opracowujemy dokumentację zawierającą gotowe wzory formularzy wykorzystywane przy prowadzeniu zapisów dokumentujących stosowanie systemu.

- Opracowany system ZKP i jego dokumentacja mogą być podstawą do wprowadzenia zakładowego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.