Aktualizacja rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał w 04.12.2020r. rozporządzenie aktualizujące rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania w systemie krajowym właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2020 poz. 2297). 

Najważniejsze zmienione zapisy rozporządzenia:

  • Zaktualizowana lista grup wyrobów objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych (kdwu), oraz właściwe dla tych grup systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;
  • W odniesieniu do wyrobów budowlanych, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, stanowiących zespoły pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, dodatki i domieszki do mieszanek mineralno-asfaltowych, zestawy do wykonywania balustrad i poręczy chroniących przed upadkiem, wyroby do wentylacji i klimatyzacji, producent wyrobu budowlanego nie jest obowiązany sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym takiego wyrobu budowlanego do dnia 31 grudnia 2021 r.

  • W odniesieniu do wyrobów budowlanych, w których dokonano zmiany krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, stanowiących prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego/betonu lekkiego/betonu komórkowego, wyroby do zbrojenia betonu: siatki zgrzewanych/spawanych, maty zbrojące, zgrzewane/spawane prefabrykaty zbrojarskie, wyroby do zabezpieczenia i napraw: zaprawy i masy naprawcze, wyroby do iniekcji stopujących i scalających, wyroby do osuszania konstrukcji murowych, sztywne wyroby posadzkowe: płytki, mozaiki, przekrycia z siatek i płyt, kraty podłogowe, parkiety, deski, elementy kompozytowe i laminowane, wyroby drewnopochodne, podłogi podniesione i podłogi szczelinowe wprowadzane na rynek jako zestawy, systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie, łącznie z systemem mocowania, łączenia, obróbką krawędzi z lub bez izolacji termicznej, producent wyrobu może przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego stosować dotychczas sporządzone krajowe deklaracje właściwości użytkowych do dnia 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie w formacie PDF można pobrać na stronie:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002297