Jednym z systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych, którymi się zajmujemy, jest obowiązkowy do wdrożenia system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). System ZKP jest zawsze opracowywany dla zakresu produkcji objętego konkretną normą wyrobu. Wyróżnia się między innymi ZKP dla tartaków, zakładów produkujących beton towarowy, czy prefabrykaty betonowe. Jeśli chcesz wdrożyć go w swojej firmie, zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia.

Prowadzimy merytoryczne szkolenia, które przygotują pracowników i właścicieli zakładu do zastosowania wymagań systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w praktyce. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat tego procesu.

 

Czym jest certyfikacja systemu Zakładowej Kontroli Produkcji?

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) stanowi podstawowy składniki systemów oceny poprawności zarządzania produkcją. Wdrożenie systemu ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez względu na stosowany system oceny zgodności. Jeżeli producent nie ma wdrożonego systemu ZKP nie ma prawa do:

 • wprowadzania do obrotu (sprzedawania) swoich wyrobów,
 • znakowania wyrobów znakiem budowlanym ani znakiem CE,
 • znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym.

Zakładowa Kontrola Produkcji oznacza stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta. Jej stosowanie ma zapewniać zgodność deklarowanych właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek z normami przedmiotowymi, krajowymi ocenami technicznymi (KOT) albo odpowiednio europejskimi ocenami technicznymi (EOT). Wszystkie elementy ZKP, czyli wymagania systemu zakładowej kontroli produkcji i deklaracje zgodności wydane przez producenta, powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez prowadzenie zapisów z przebiegu procesów produkcji i kontroli wyrobów. One z kolei powinny być zgodne z charakterem wyrobu i procesu produkcyjnego, stopniem automatyzacji linii produkcyjnej oraz rodzajem dostępnych urządzeń produkcyjnych i kontrolnych.

 

Organizacja szkolenia ZKP

 • Szkolenie prowadzone jest w systemie zamkniętym.
 • Szkolenie jest przeznaczone dla kierowników (właścicieli) i pracowników zakładów produkujących materiały budowlane.
 • Czas trwania szkolenia – 6 godzin.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały zawierające streszczenie omawianych zagadnień.

Szkolenie kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Co uczestnicy będą wiedzieli po zakończeniu szkolenia?

 • Poznają zasady systemu zakładowej kontroli produkcji.
 • Poznają wymagania polskiego i unijnego prawa budowlanego w zakresie wymagań oceny systemów zgodności i znakowania wyrobów budowlanych (CE albo znakiem budowlanym).
 • Poznają ogólne zasady stosowania systemów zarządzania jakością.
 • Będą potrafili prowadzić dokumentację (zapisy) systemu ZKP.

Omawiane zagadnienia:

 • Systemy oceny zgodności.
 • Wymagania, jakie powinien spełnić producent, aby uzyskać prawo do wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych.
 • Deklaracje właściwości użytkowych oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych.
 • Prawidłowe znakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE albo znakiem budowlanym.
 • Odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne zależności personelu, który zarządza, wykonuje i kontroluje prace mające wpływ na jakość.
 • Procedury związane z działaniem Zakładowej Kontroli Produkcji, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu na odpowiednim etapie jego produkcji.
 • Procedury prowadzenia i nadzorowania zapasów.
 • Procedury szkolenia personelu mającego wpływ na jakość.
 • Procedury postępowania z reklamacjami.
 • Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji systemowej.
 • Dokumentowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
 • Najczęściej popełniane błędy przy wdrażaniu i stosowaniu systemu ZKP.

Uczestnicy szkolenia otrzymają następujące materiały do wykorzystania:

 • Materiały szkoleniowe (materiały prezentacyjne),
 • Przykładowe formularze wchodzące w skład dokumentacji systemu ZKP.

Zachęcamy do skorzystania z usług certyfikacji wiązarów.