Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta (według ISO 9001 wyrobem jest także usługa).

Międzynarodowa norma ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania jakością. Zastosowane normatywne podejście do tematyki zapewnienia jakości niesie w sobie równocześnie cechę uniwersalności. Wynika ona bezpośrednio z pojęcia jakości, które związane jest z systemem zarządzania każdą organizacją, a nie konkretyzuje się na wybranej branży. Zastosowanie takiej uniwersalnej konstrukcji możliwa jest zatem w odniesieniu do organizacji każdego typu, zwłaszcza do jednostek świadczących usługi. Takie rozwiązania od szeregu lat stosowane są w Unii Europejskiej, a więc są dla nas obowiązującym standardem.

Organizacja szkolenia.
  • Szkolenie przeznaczone dla kierowników (właścicieli) i pracowników nadzoru.
  • Szkolenie w wymiarze – 8 godzin.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały zawierające streszczenie omawianych zagadnień, przykładowe (wzorcowe) instrukcje i formularze do wykorzystania w bieżącej działalności.
  • Szkolenie kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Co uczestnicy będą wiedzieli po zakończeniu szkolenia?!
  • Poznają zasady systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.
  • Będą znali metodykę wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Omawiane zagadnienia:

1. Historia rozwoju systemów zapewnienia jakości

- Rozwój idei jakości w XX wieku

- Nowe kierunki - 2000 normy serii ISO 9000 (III wydanie)

- Certyfikacja według normy serii ISO 9001

2. Dlaczego wprowadzamy system zarządzania jakością (SZJ)

3. „8” zasad zarządzania jakością

- Orientacja na klienta (Zrozumienie potrzeb Klienta)

- Przewodnictwo (Przywódcy ustanawiają jedność celów i kierunków dla organizacji)

- Zaangażowanie ludzi (Motywacja ludzi na wszystkich szczeblach)

- Podejście procesowe (Zarządzanie jako proces)

- Systemowe podejście do zarządzania (Kierowanie wewnętrznie powiązanymi procesami)

- Ciągłe doskonalenie (Ciągłe doskonalenie funkcjonowania celem dla organizacji)

- Podejmowanie decyzji na podstawie faktów (Decyzje opierają się na analizie danych i informacji)

- Obustronnie korzystne powiązanie z dostawcami (Dobre związki rozszerzają zdolność do tworzenia nowych wartości)

4. Normy ISO jako standard - omówienie budowy serii norm ISO (9000, 9001, 9004)

5. Koło Deminga (cykl Plan – Do – Check - Act) jako podstawa zrozumienia filozofii systemu zarządzania jakościa.

6. Struktura normy ISO 9001

a. Wprowadzenie. Podejście procesowe.

b. Zakres normy. Postanowienia ogólne. Zastosowanie.

c. Definicja „jakości” i innych podstawowych terminów używanych w SZJ

d. System zarządzania jakością (pkt. 4)

- Wymagania ogólne.

- Dokumentowanie systemu (księga jakości, dokumenty, zapisy).

e. Odpowiedzialność kierownictwa (pkt. 5)

- Zaangażowanie

- Orientacja na klienta

- Polityka jakości

- Planowanie celów jakości.

- Odpowiedzialność i uprawnienia.

- Przegląd zarządzania (dane wejściowe – dane wyjściowe z przeglądu).

f. Zarządzanie zasobami (pkt. 6) ludzkimi, infrastrukturą i środowiskiem pracy.

g. Realizacja wyrobu (pkt. 7)

- Planowanie realizacji wyrobu

- Procesy związane z klientem (Określenie wymagań dotyczących wyrobu. Przegląd wymagań. Komunikacja z Klientami)

- Projektowanie i rozwój (Planowane i nadzorowanie. Dane wejściowe – dane wyjściowe. Przegląd. Weryfikacja. Walidacja)

- Zakupy (Kwalifikowanie dostawców, Kontrola zakupów, Weryfikacja zakupionych wyrobów)

- Operacje produkcyjne i usługowe (Nadzorowanie produkcji. Walidacja procesów produkcyjnych. Identyfikacja i identyfikowalność. Postępowanie z własnością klienta)

- Nadzorowanie przyrządów pomiarowych i kontrolnych.

7. Pomiary analiza i doskonalenie (pkt.8)

- Monitorowanie i pomiary (Pomiar zadowolenia Klienta. Audity wewnętrzne. Ocena wyrobów)

- Nadzór nad wyrobem niezgodnym.

- Analiza danych (Źródła danych. Metody statystyczne)

- Działania naprawcze, działania korygujące i działania zapobiegawcze.

Uczestnicy szkolenia otrzymają następujące materiały do wykorzystania:

  • Materiały szkoleniowe (wypis z normy PN-EN ISO 9001).