Przeprowadzenie audytu sprawdzającego zgodność wprowadzonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Cel audytu

Potwierdzenie zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001.

Zakres audytu

- Zakres systemu.

- Polityka Jakości i cele jakości.

- Zidentyfikowane procesy i mapa procesów.

- Nadzór nad dokumentacją i zapisami.

- System szkoleń i harmonogram szkoleń. - Poprawność prowadzonych audytów.

- Postępowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami.

- Prowadzone działania naprawcze, korygujące i zapobiegawcze.

- Kompletność opracowanej dokumentacji.

- Prowadzenie zapisów dokumentujących stosowanie systemu zarządzania jakością.

- Znajomość przez pracowników wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Korzyści dla Firmy z przeprowadzenia audytu

Na podstawie opracowanego przez nas szczegółowego raportu z przeprowadzonego audytu uzyskają Państwo:

- dokładne wytyczne co należy poprawić (zmienić i/lub uzupełnić) w stosowanym systemie zarządzania jakością, aby dostosować go do wymagań normy PN-EN ISO 9001,

albo

- uzyskają Państwo potwierdzenie zgodności stosowanego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 i tym samym potwierdzenie, że wdrożony system może być poddany certyfikacji przez stronę trzecią.