System zarządzania w laboratorium jest kluczowym elementem, który pozwala na utrzymanie wysokiej jakości pracy i usług w laboratoriach badawczych oraz kontrolnych. Norma 17025 określa wymagania, jakim muszą sprostać laboratoria, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania. W tym artykule przybliżymy, co obejmuje ten system oraz jakie są jego główne założenia.

Jaki jest zakres normy ISO/IEC 17025?

Norma ISO/IEC 17025 dotyczy wszystkich organizacji prowadzących badania naukowe oraz testowania, kalibracje czy diagnostykę. Obejmuje ona zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, niezależnie od wielkości i rodzaju prowadzonej działalności. Głównym celem tej normy jest zapewnienie klientom wiarygodnych i kompetentnych wyników badań oraz usług laboratoryjnych.

System zarządzania w laboratorium wg normy 17025 opiera się na dwóch głównych częściach: zarządzaniu jakością oraz technicznymi wymaganiami. Zarządzanie jakością obejmuje procesy i procedury, które mają na celu zapewnienie spełnienia wymagań klientów oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania.

Wymagania techniczne według normy 17025

Techniczne wymagania dotyczą konkretnych aspektów prowadzenia badań, kalibracji oraz diagnostyki. Laboratorium musi spełnić m.in. następujące kryteria: wykorzystywać właściwe metody badawcze uwzględniając aktualną wiedzę techniczną oraz potrzeby klientów, zapewnić odpowiednie warunki pracy i środowisko laboratoryjne, a także posiadać odpowiednie wyposażenie.

Aby uzyskać akredytację zgodną z normą ISO/IEC 17025, laboratorium musi spełnić wszystkie wymagania. Proces akredytacji prowadzony jest przez upoważnione jednostki akredytujące, które dokonują oceny laboratorium pod kątem spełnienia wymogów normy. W Polsce taką jednostką jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA).