Systemy

Jakości

logo

Kontakt

Krzysztof Bałkowiec
TBF Systemy Jakości

con addressul. Sokołowska 75 m.38
08-119 Siedlce 6
NIP: 821-110-10-15

emailButtonbiuro@tbf.net.pl

weblinkwww.tbf.net.pl

con tel +48 25 632 73 77

con fax +48 25 632 73 77

con mobile +48 515 085 123

126248 Odsłon

Szkolenia

Zakładowa Kontrola Produkcji

Wymagania systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP)

Co to jest ZKP?

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) stanowi podstawowy składniki systemów oceny. Jej wdrożenie stanowi jeden z wymogów Dyrektywy 89/106/EWG zgodnie, z którą posiadanie ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez względu na stosowany system oceny zgodności. Jeżeli producent nie posiada wdrożonego systemu ZKP nie ma prawa do:

  • wprowadzania do obrotu (sprzedawania) swoich wyrobów
  • znakowania wyrobów znakiem budowlanym, ani znakiem CE.

Zakładowa Kontrola Produkcji oznacza stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta. Jej stosowanie ma zapewniać zgodność właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek z normami, aprobatami technicznymi oraz deklarowanymi wartościami. Wszystkie elementy ZKP, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania, które z kolei powinny być zgodne z charakterem wyrobu i procesu produkcyjnego, stopniem automatyzacji linii produkcyjnej oraz rodzajem dostępnych urządzeń produkcyjnych i kontrolnych.

Czytaj więcej...

Zarządzanie jakością wg normy PN-EN ISO 9001

Wymagania systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001.

Co to jest ISO?

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta (według ISO 9001 wyrobem jest także usługa).

Międzynarodowa norma ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania jakością. Zastosowane normatywne podejście do tematyki zapewnienia jakości niesie w sobie równocześnie cechę uniwersalności. Wynika ona bezpośrednio z pojęcia jakości, które związane jest z systemem zarządzania każdą organizacją, a nie konkretyzuje się na wybranej branży. Zastosowanie takiej uniwersalnej konstrukcji możliwa jest zatem w odniesieniu do organizacji każdego typu, zwłaszcza do jednostek świadczących usługi. Takie rozwiązania od szeregu lat stosowane są w Unii Europejskiej, a więc są dla nas obowiązującym standardem.

Czytaj więcej...

Wymagania systemu HACCP

Wymagania systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

Co to jest HACCP?

Wszystkie zakłady produkujące i wprowadzające żywność do obrotu są zobowiązane stosować w swojej działalności system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne).

Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy z 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 2001.63.634, z późniejszymi zm.). Dodatkowo wprowadzone zostały rozporządzenia (WE) 178/2002, 852/2004, 853/2004 i 854/2004, ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, regulujące zagadnienia higieny środków spożywczych oraz określające zakres urzędowej kontroli żywności.

Czytaj więcej...

Minimum sanitarne

"Minimum sanitarne - wymagania sanitarne i higieniczne"

Co to jest GHP i GMP?

Przepisy tak polskiego, jak i unijnego prawa żywnościowego zobowiązują producentów i dystrybutorów żywności do szkolenia pracowników na temat wymagań higienicznych i sanitarnych w niezbędnym dla nich zakresie. Zasady higieny obowiązujące przy produkcji i dystrybucji żywności opisane są w systemach GMP (ang. Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (ang. Good Hygienic Practice – Dobra Praktyka Higieniczna).

Warunkiem wstępnym wprowadzenia systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne) jest przeszkolenie pracowników i wprowadzenie systemów GHP i GMP.

Czytaj więcej...

CopyRight © TBF Systemy Jakości